การบริหารจัดการโดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Preschool Children Development Center-Based Administration of The Preschool Children Development Centers in The Sub-District Municipalities, Mae Taeng District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
รัตนา พรมโน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1