การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม = Evaluation of developing potentials of learners in the special classroom of Muangtao Wittayakhom school Phayakkhaphum Phisai district Maha Sarakham province

ผู้แต่ง
เหมวรรณ ศรีบุญเรือง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558