การมีส่วนร่วมของครูที่ส่งผลต่อการบริหารทั่วไปในโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ = The teacher's participartion effecting general administration in the school for the deaf under the office of special education administration /

ผู้แต่ง
จารุนันท์ ปัทมพงศพันธ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558