การตัดสินใจเลือกสถานศึกษาระดับปฐมวัยของผู้ปกครองในตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Guardian's Decision Making in Selecting the Preschool Children School in Pong Yeang Sub-District, Mae Rim District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
รสริน เทพยศ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558