การบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสงฆ์ เขตนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Educational Administration Based on the Principles of Good Governance by Buddhist High Schools Administrators, Vientiane, Lao P.D.R /

ผู้แต่ง
พระพอนสี มารจิตฺโต (แก้วมะนี)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558