การบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสงฆ์ เขตนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Educational Administration Based on the Principles of Good Governance by Buddhist High Schools Administrators, Vientiane, Lao P.D.R /

ผู้แต่ง
พระพอนสี มารจิตฺโต (แก้วมะนี)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 พ349ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ฌ), 151 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.