กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร = The Schools Management Strategies Affecting Quality of Students Under the Students Under the Office Samut Primari Educational Service Area /

ผู้แต่ง
สมพิศ เอื้อเฟื้อ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.202 ส269ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ฌ), 144 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.