การมีส่วนร่วมของครูที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 = The Teachers' Participation Affeting Academic Administration in Schools Under the Office of Nakhon Pathom Primary Educational Service Area 2 /

ผู้แต่ง
พระสุพัฒน์ ปุญฺญมโน (อักษร)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558