การนำหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 = The Application of Buddhism's Four Paths of Accomplishment to School Principals' Administration Following Attitudes of Personnel in Special Big-Sized Secodary Schools in Sisaket Province Under Supervision of Secondary Education Service Office 28 /

ผู้แต่ง
ผอบทอง สุจินพรัหม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ผ221ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฏ), 103 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.