คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 = Characteristics of the School Administrators Under of Loei Primary Educarion Service Area Office 2 /

ผู้แต่ง
วิรัตน์ พันธ์ขาว
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ว691ค 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ซ), 161 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.