ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 = Satisfaction of Teachers in Administrators' Academic in Basic School Under Educational Area Office 2 /

ผู้แต่ง
รัตณาภรณ์ ตาต้อง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559