ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 = Problems and Requirements Prevalent in the Academic Administration of the Schools Under the Office of Nongbualamohu Primary Education Service Area 2 /

ผู้แต่ง
สมจิตร ภักดิ์มี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559