บูรณาการการจัดการความขัดแย้งทางสังคมด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาท = Integration of Social Conflict Management with Principles in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระมหาวิชาญ กนฺตสีโล (กำเหนิดกลับ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3013 ว547บ 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฑ), 367 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.