การบริหารกิจการคณะสงฆ์ตามหลักพรหมวิหารธรรมของพระสังฆาธิการในเขตอำเภอบ้านโป้ง จังหวัดราชบุรี = Sangha's Affair Administration in Accordance with the Brahmavihara Dhamma of Buddhist Ecceiastical Officials in Ban Pong District, Ratchaburi Province /

ผู้แต่ง
พระปภังกร อภิชวโน (คเณชสีหกุล)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3186 ป163ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ป) 248 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.