การบริหารกิจการคณะสงฆ์ตามหลักพรหมวิหารธรรมของพระสังฆาธิการในเขตอำเภอบ้านโป้ง จังหวัดราชบุรี = Sangha's Affair Administration in Accordance with the Brahmavihara Dhamma of Buddhist Ecceiastical Officials in Ban Pong District, Ratchaburi Province /

ผู้แต่ง
พระปภังกร อภิชวโน (คเณชสีหกุล)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559