การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏในมหาชนกชาดก = An Analytical Study of the Principles of Buddhist Philosophy as Appeared in the Mahajanakajataka /

ผู้แต่ง
พระจำนงค์ เมธาวี (สมมะนะ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3184 จ344ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ช) 84 หน้า ; 30 ซม.