การศึกษาเชิงวิเคราะห์กระบวนการจัดการกิเลสในพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of the Process of Kilesa Management in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
ธวัช สัมฤทธิ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 ธ392ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ช) 131 หน้า ; 30 ซม.