ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำแบบบูรณาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน = Indicators of Integrated Leadership for Secondary School Administrators Under the Office of Basic Education Commission /

ผู้แต่ง
ทิพมาศ เศวตวรโชติ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 373.1201 ท459ต 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฎ) 263 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.