ศึกษาผลสัมฤทธิ์เชิงจริยธรรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร = A Study of an Ethical Efficiency of the Buddhist School Project Under Samutsakhon Education Office /

ผู้แต่ง
อุรชา สกุลธนกฤช
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.307 อ849ศ 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ก-ต) 234 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.