ศึกษาหลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่ประยุกต์ใช้ในความเชื่อและพิธีกรรมการบายศรีสู่ขวัญของชุมชนในเขตเทศบาลนครสกลนคร = A Study of Theravada Buddhist Philosophy Apply to Used in Belief and Blessing Cermony of Community in Sakon Nakhon Municipality /

ผู้แต่ง
พระครูพัชรปัญญาพิสุทธิ์ (พัชรพล ปญฺญาปสฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3138 พ524ศ 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ฎ) 140 หน้า : แผนภูมิ ; 30 ซม.