การพัฒนาห้องเรียนดิจิตอลที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมจันทวิทยาคม แผนกสามัญศึกษา : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม = Development of Appropriate Digital Classroom in Chandawittayakhom Buddhist School : A Participatory Action Research /

ผู้แต่ง
พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ (บุตรระเกษ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.334 ศ683ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฏ) 256 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.