การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยา : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม = Development Learning Activities in Srijanwittaya General Buddhist Scripture School : A Participatory Action Resrearch /

ผู้แต่ง
พระจักรพล สิริธโร (ป้องศิริ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3165 จ323ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฌ) 287 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.