ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 = An Analytical Study of Buddhist Principles in Sufficient Economy of King Rama IX /

ผู้แต่ง
พระครูพัฒนกิจจานุกูล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553