ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำแบบโลกาภิวัตน์สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน = Indicators of Global Leadership for School's Administrators Under the Office of the Basic Education Commission /

ผู้แต่ง
เรืองยศ แวดล้อม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ร859ต 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฌ) 281 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.