การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธวิธีการตอบปัญหาในพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of the Buddha's Replies to Questions in Theravada Buddhism /

ผู้แต่ง
พระปรีชา กิตฺติภทฺโท (แดนหนองแปน)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3076 ป467ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ก-ช) 90 หน้า ; 30 ซม.