การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักพุทธปรัชญาเถรวาทที่เกื้อหนุนต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง = An Analytical Study of Theravada Buddhist Philosophy Supporting Sufficiency Economy /

ผู้แต่ง
พระจักรภพ พุทฺธญาโณ (เอมอุไร)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553