การศึกษาเชิงวิเคราะห์การดำเนินชีวิตตามความเชื่อเรื่องสุคติในพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of Leading One's Life According to the Belief in Blissful States of Existence in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระใบฎีกาสายันต์ อุตฺตโม (สีนินสิทธิ์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 ส665ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ก-ญ) 110 หน้า ; 30 ซม.