ศึกษาหลักพุทธปรัชญาเรื่องสันโดษที่มีอิทธิพลต่อวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบัน = A Study of the Buddhist Philosophy of Santosa That Influence on the Lives of Thailand's Society /

ผู้แต่ง
พระเสด็จ ฐิตสาสโน (กุมภิโร)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558