ศึกษาหลักพุทธปรัชญาเรื่องสันโดษที่มีอิทธิพลต่อวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบัน = A Study of the Buddhist Philosophy of Santosa That Influence on the Lives of Thailand's Society /

ผู้แต่ง
พระเสด็จ ฐิตสาสโน (กุมภิโร)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ส891ศ 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ฉ) 86 หน้า ; 30 ซม.