การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักพุทธธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี = Development of Life Quality with Buddhadhamma to Students in Muban Chombueng Rajabhat University, Chombueng District, Ratchaburi Province /

ผู้แต่ง
เสริบศักดิ์ แสงสุข
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3013 ส922ก 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ฒ) 304 หน้า : ภาพ, ตาราง ; 30 ซม.