บทบาทของเจ้าอาวาสที่มีต่อการพัฒนาสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสมุทรปราการ = The Roles of Buddhist Temple's Abbots on Social Development : A Case Study of Samutprakarn Province /

ผู้แต่ง
พระกฤตพจน์ สุทฺธิจิตฺโต (หวานดี)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3013 ก275บ 2546
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2546
Physical description
(ก-ญ) 187 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.