การศึกษาเชิงวิเคราะห์วิถีพุทธในวรรณคดีไทย : ศึกษาเฉพาะกรณี เรื่องขุนช้างขุนแผน = An Analytical Study of the Buddhist Ways of Life in Thai Literature : A Case Study of Khun Chang Khun Phaen /

ผู้แต่ง
พระครูใบฎีกาบุญเชิด สิริภทฺโท (ชูรัตน์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2546