การจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร = A Study of Teaching and Learning Management in Thai Study in Primary School under Pranakorn District, Bangkok /

ผู้แต่ง
วัลลภ เลิศศรี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.14 ว447ก 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ถ) 164 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.