การศึกษาปัญหาจริยธรรมของเยาวชนไทยในแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดปทุมธานี = A Study of Ethical Problems of Thai Youths in the Present Issue of the Plan of the National Education : A Case Study of Pathumthai Province /

ผู้แต่ง
พระมหาวิทยา ปญฺญาวุฑฺโฒ (วิเศษนคร)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 ว582ก 2546
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2546
Physical description
(ก-ฏ) 163 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.