การดำเนินชีวิตตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ของประชาชนอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง = The Way of Life Based on Ditthadhammikattha of People in Kraburi District, Ranong Province /

ผู้แต่ง
พระครูกิตติธรรมพินิจ กิตฺติปญฺโญ (ใจซื่อ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.304 ก671ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ถ) 168 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.