การสร้างสุขภาวะของชีวิตตามแนวโพชฌงค์ในพระพุทธศาสนา = Creation of Healthy Life with Bojjhanga in Buddhism /

ผู้แต่ง
แม่ชีสุภาพรรณ กลิ่นนาค
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560