ศึกษาคติความเชื่อทางไสยศาสตร์ของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช = The Study of the Beliefs of Sorcery in Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
พระมหาบุญนำ ปญฺญกุโล (กูลภักดี)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 133.4 บ476ศ 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
Physical description
(ก-ฉ) 210 หน้า ; 30 ซม.