การนำหลักสัปปุริสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในเขตอำเภอร่องพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช = An Application of Sappurisadhamma in Work Performance of Municipality Personnel in Work Performance of Municipality Personnel in the Area of Ronphibun District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
พระชรินทร์ ปภาโส
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559