การบรรเทาทุกข์ตามแนวสติปัฏฐาน 4 = Suffering Relief According to Four Foundations of Mindfulness /

ผู้แต่ง
น้ำนิตย์ ตันติศิริวัฒน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557