การดำเนินชีวิตตามหลักกัลยาณมิตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ = Living a Life According to Kalyanamitra Principles of Mattayomsuksa 6, Nawamindarajudis Phayap School, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
พระสมุห์ดำรงค์เดช อภิญาณสํวโร (จันดา)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553