การนำหลักพรหมวิหาร 4 มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี = An Application of Brahnavihara 4 to Duty Performance of Officials of Tambon Administration ORganization in Pak Tho District, Ratchaburi Province /

ผู้แต่ง
พระพุทธภพ วิสุทฺโธ (สาริกุล)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557