การนำหลักพรหมวิหาร 4 มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี = An Application of Brahnavihara 4 to Duty Performance of Officials of Tambon Administration ORganization in Pak Tho District, Ratchaburi Province /

ผู้แต่ง
พระพุทธภพ วิสุทฺโธ (สาริกุล)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.66 พ829ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ต) 218 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.