ทัศนคติของพระภิกษุสามเณรที่มีต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครศรีธรรมราช = The Attitude of Monks and Novices on Sangha Administration Administrative Ecclesiastics in Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
พระครูโอภาสโพธิรัตน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559