ความคาดหวังของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในเขตอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร = Monks' Expectation of the Executive Monks' Sangha Affair Administration in Krathu Mbaen District, Samut Sakhon Province /

ผู้แต่ง
พระครูสิริสาครธรรม คุณงฺโค (จำนงค์ ฉิมมณี)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3186 ส731ค 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ด) 179 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.