ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของเทศบาลตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช = The People's Opinion on Application of Brahmavihara 4 in Sichon Sub-District Municipality, Sichon District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
พระสีหวัฒกฺ ปุญญรตโน (บุญรัตน์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ส734ค 2559
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
Physical description
(ก-ถ) 180 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.