ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักทศพิธราชธรรมของเทศบาลในอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี = People's Opinion on the Administration in Accord with Dasarajadhamma of Municipality in Mueang Ratchaburi District, Ratchaburi Province /

ผู้แต่ง
พระมหาศุภชัย กนฺตสีโล (ศรีคำพา)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.14 ศ683ค 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ฝ) 272 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.