การบริหารจัดการอง์การบริหารส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช = Local Administrative Organization's Administration According to the Good Governance : A Case Study of Sub-District Administrative Organizations in Nakhon Si Thammarat City Area, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
พระประสิทธิ์ ปสิทฺสิสาโร (สารพันธุ์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.14 ป412ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ก-ผ) 187 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.