การคบมิตรกับการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนา = Frieds Associations and Administrations in Buddhism /

ผู้แต่ง
พระภาสกร พลญาโณ (ประหุน)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ภ493ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ก-ฎ) 105 หน้า ; 30 ซม.