การนำหลักสาราณียธรรม 6 มาใช้ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม = The Application of Buddhism's Six States of Conciliation (Saraniyadhams) to Tambon Nong Phai Administrative Organization's Administration in Nadun District, Mahasarakham Province /

ผู้แต่ง
พระครูกัลยาณกิจจานุกิจ กลฺยาโณ (ปทุมมา)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 ก411ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ด) 126 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.