การนำหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด = The Application of Buddhism's Virtues of a Good Household Life (Gharavasadhamma) to Personnel's Work Performance at Tambon Nua Muang Administrative Organization in Muang District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
พระมหาสมบูรณ์ กลฺยาณกิตฺติ (แดงบำรุง)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ส257ก 2558
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
Physical description
(ก-ฒ) 121 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.