การนำหลักทศพิธราชธรรมไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ = The Applications of the Tenfold Virtue of the King to Duty Performmance of Members of Tambon Administration Organizations in Pho Si Su Wan District, Si Sa Ket Province /

ผู้แต่ง
พระสายัน จนฺทสาโร (พรมขันธ์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.66 ส665ส 2554
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
Physical description
(ก-ฒ) 155 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.