การนำหลักทศพิธราชธรรมไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ = The Applications of the Tenfold Virtue of the King to Duty Performmance of Members of Tambon Administration Organizations in Pho Si Su Wan District, Si Sa Ket Province /

ผู้แต่ง
พระสายัน จนฺทสาโร (พรมขันธ์)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554