ศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาวะผู้นำที่ปรากฎในคัมภีร์ธรรมบท = An Analytical Study of Leadership in Dhammapada Commentary /

ผู้แต่ง
พระสมชาย อติวีโร (โสภา)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3013 ส239ศ 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
Physical description
(ก-ฉ) 124 หน้า ; 30 ซม.