การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี = The Administration in Accord with Good Governance of Tambon Administration Organization in Muang District, Ratchaburi Province /

ผู้แต่ง
พระครูโสภณธรรมวิภูษิต (สุเทพ ชิตเทโว/บุญครอง)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.14 พ414ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
Physical description
(ก-ผ) 285 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.