บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการจังหวัดราชบุรี = The Executive Monks' Roles in Sangha Affair Administration in Ratchaburi Province /

ผู้แต่ง
พระสุรวุฒิ สิริวฑฺฒโก (อุกฤษโชค)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557